YMCA OF METROPOLITAN MILWAUKEE

Intro to Y Basic Training

 

Y Basic Training #2

 

Y Basic Training #4

 

Y Basic Training Standup Core

 

Y Basic Training Ladder Down

 

Y Basic Training Total Body Tabata

 

Y Basic Training Boot Camp Paper Plates

Y Basic Training #1

 

Y Basic Training #3

 

Y Basic Training Luck of the Draw

 

Y Basic Training 10 Rep Total Body

 

Y Basic Training #5

 

Y Basic Training Lower Body Plyometrics